News7todays
नौकरियां

Het verbeterde noteringsregime van Hongkong voor buitenlandse emittenten wordt van kracht in 2022

Op 19 november 2021 heeft The Stock Exchange of Hong Kong Limited (Aandelenbeurs) publiceerde de consultatie conclusies over haar voorstellen om de noteringsregeling voor buitenlandse emittenten te verbeteren en te stroomlijnen[1] gepubliceerd in maart 2021 (zie onze vorige klantmelding).

De Exchange zal alle voorstellen met kleine wijzigingen aannemen.

Onder de herziene noteringsregeling voor buitenlandse emittenten:

 • één gemeenschappelijke reeks kernnormen voor aandeelhoudersbescherming zal van toepassing zijn op alle uitgevende instellingen, zodat alle beleggers hetzelfde beschermingsniveau krijgen;
 • een buitenlandse emittent die primair is genoteerd aan een in aanmerking komende beurs[2] met een zwaartepunt in Groot-China (Grotere Chinese emittenten) zonder gewogen stemrecht (WVR) structuur kan secundair worden vermeld: (a) zonder aan te tonen dat het een “innovatief bedrijf” is en (b) met een lagere minimale marktkapitalisatie bij de notering dan momenteel vereist; en
 • Grootvaders van grote Chinese emittenten[3] en niet-Groot-Chinese emittent[4] in aanmerking komen voor secundaire notering bij hun bestaande WVR en/of variabele rente-entiteit (VIE) structuur kan kiezen voor een dubbele primaire notering.

De gewijzigde Listing Rules worden van kracht vanaf: 1 januari 2022.

De belangrijkste punten van de herziene regeling voor de notering van buitenlandse emittenten worden hieronder uiteengezet.

Normen voor de bescherming van aandeelhouders

huidige regime

Aandeelhouders van niet-Hongkongse emittenten moeten ten minste aandeelhoudersbescherming krijgen “gelijkwaardig aan” die voorzien in Hong Kong (Equivalentievereiste:).

De Exchange heeft verschillende benaderingen gevolgd bij het evalueren van de naleving van de gelijkwaardigheidseis:

 • bedrijven die zijn opgericht in erkende rechtsgebieden (dwz de Kaaimaneilanden, Bermuda, de VRC en Hong Kong) zijn verplicht om (i) te voldoen aan de bepalingen in Bijlage 3 van de Listing Rules; en (ii) in hun statuten een aantal bepalingen opnemen die zijn uiteengezet in Bijlage 13 bij de Noteringsregels om de bepalingen met betrekking tot aandeelhoudersrechten in overeenstemming te brengen met die bepaald in de vennootschapswetten van Hongkong; en
 • bedrijven die zijn opgericht in Aanvaardbare Rechtsgebieden (dwz andere rechtsgebieden dan Erkende Rechtsgebieden die de Beurs heeft geaccepteerd als de plaats van oprichting van een uitgevende instelling die in aanmerking komt voor notering in Hong Kong) zijn verplicht aan te tonen dat ze voldoen aan de bepalingen in Bijlage 3 van de Noteringsregels en de JPS[5].

Nieuw regime

De gelijkwaardigheidseis en het onderscheid tussen Erkende Rechtsgebieden en Aanvaardbare Rechtsgebieden komen te vervallen.

Een basisniveau van vereisten voor aandeelhoudersbescherming (Kernnormen), grotendeels afgeleid van de JPS, zal worden aangenomen voor alle emittenten (inclusief emittenten uit Hongkong en de VRC) met betrekking tot:

 • de oproeping en het houden van algemene vergaderingen;
 • het recht van leden om bestuurders te verwijderen, een vergadering te vorderen, te stemmen, te spreken en gevolmachtigden of bedrijfsvertegenwoordigers aan te stellen;
 • het voorbehoud van benoeming van een accountant, enz. aan een comité dat onafhankelijk is van de raad van bestuur van een bedrijf of een meerderheid van de aandeelhouders en het voorbehoud van bepaalde andere materiële zaken aan meerderheidsstemmen door aandeelhouders;
 • beperkingen op de duur van een bestuurder die is aangesteld om een ​​tijdelijke vacature te vervullen;
 • het ter inzage leggen van het aandeelhoudersregister; en
 • beperkingen op het stemmen van aandeelhouders over bepaalde zaken die vereist zijn door de noteringsregels.

De kernnormen moeten worden uiteengezet in de oprichtingsdocumenten van de uitgevende instelling, tenzij de Beurs ervan overtuigd is dat de nationale wetten, regels en voorschriften waaraan de uitgevende instelling is onderworpen, dezelfde bescherming bieden.

Bestaande beursgenoteerde emittenten zullen moeten nagaan of ze volledig voldoen aan de Core Standards, anders zouden ze tot hun tweede jaarlijkse algemene vergadering na 1 januari 2022 om alle noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in hun grondwettelijke documenten om te voldoen aan de kernnormen.

Vereisten voor secundaire vermeldingen

huidige regime

Bedrijven met een zwaartepunt in Groot-China mogen geen secundaire notering in Hong Kong uitvoeren, behalve wanneer ze voldoen aan de strenge vereisten voor notering onder hoofdstuk 19C van de noteringsregels (het is bijvoorbeeld een “innovatief bedrijf”, genoteerd aan een in aanmerking komende beurs, met een minimale marktkapitalisatie van HK$10 miljard en een omzet van minstens HK$1 miljard). Dit is ongeacht of ze WVR-structuren hebben.

Bepalingen voor de twee secundaire noteringsroutes zijn verspreid in verschillende documenten:

 • de route voor “innovatieve” grote emittenten die primair genoteerd zijn aan een in aanmerking komende beurs wordt uiteengezet in hoofdstuk 19C van de noteringsregels; en
 • de route voor andere aan een erkende effectenbeurs genoteerde emittenten (inclusief de Qualifying Exchanges) is uiteengezet in de JPS.

Nieuw regime

Secundaire noteringsvereisten voor emittenten uit Groot-China zonder een WVR-structuur worden versoepeld door:

 • het verwijderen van de voorwaarde “Innovatief Bedrijf”; en
 • het verlagen van de marktkapitalisatievereiste tot: (A) HK$3 miljard (als ze een track record van goede naleving van de regelgeving van ten minste vijf volledige boekjaren op een gekwalificeerde beurs kunnen aantonen); of (B) HK$10 miljard (als ze een track record van goede naleving van de regelgeving van ten minste twee volledige boekjaren op een in aanmerking komende beurs kunnen aantonen).

De Beurs kan een aanvraag voor een secundaire notering afwijzen als een wezenlijk deel van het bedrijf van de aanvrager op de primaire noteringsmarkt was genoteerd door middel van een omgekeerde overname.

Opmerking: Wanneer een aanvrager van een secundaire notering primair genoteerd was op een buitenlandse beurs door middel van een de-SPAC-transactie die niet onderworpen was aan de IPO due diligence-vereisten of geschiktheidsvereisten die van toepassing zijn op nieuwe noteringen, is dit een aanwijzing dat de aanvraag voor een secundaire notering een poging kan zijn om regelgevende arbitrage, en de Exchange zal de omgekeerde overnametest toepassen op dergelijke bedrijven als voorzorgsmaatregel.

De twee secundaire noteringsroutes zullen worden gecodificeerd met wijzigingen (bijvoorbeeld het schrappen van de eis “Innovatief Bedrijf” voor alle bedrijven zonder een WVR-structuur zoals hierboven vermeld).

Conversie van secundaire beursgenoteerde uitgevers naar status van primaire notering

huidige regime

De noteringsregels bevatten niet de vereisten die van toepassing zijn in de omstandigheden van: (a) secundaire beursgenoteerde emittenten die de notering (vrijwillig of onvrijwillig) beëindigen van hun uitwisseling van primaire notering; of (b) emittenten die er vrijwillig voor kiezen om over te stappen van een secundaire naar een dual-primaire notering.

Hoofdstuk 19C van de noteringsregels voorziet alleen in verplichte conversie naar een primaire noteringstatus voor uitgevende instellingen uit Groot-China die onder dat hoofdstuk staan ​​vermeld en alleen als het merendeel van de handel in hun effecten naar de beurs migreert. Hoofdstuk 19C bevat ook overgangsregelingen, zoals een overgangsperiode van 3 jaar voor bepaalde doorlopende transacties.

Nieuw regime

Een secundair beursgenoteerde emittent wordt beschouwd als een primaire beursgenoteerde emittent in het geval van:

 • delisting van de uitwisseling van de primaire aanbieding (Route 1);
 • het merendeel van de handel in hun beursgenoteerde aandelen migreert (Handelsmigratie) permanent naar de markten van de Beurs (dwz 55% of meer van het totale wereldwijde handelsvolume, uitgedrukt in dollarwaarde, van die aandelen (inclusief het handelsvolume in certificaten die op die aandelen zijn uitgegeven) over de meest recente financiële jaar, vindt plaats op de beursmarkten) (Route 2); of
 • vrijwillige conversie (Primaire conversie) van detacherende notering naar dual-primaire notering op de Exchange (Route 3).

Route 1 – Voor emittenten die van de buitenlandse beurs zijn geschrapt:

 • Uitgevende instellingen hebben een automatische respijtperiode van 12 maanden voor het opstellen van jaarrekeningen in overeenstemming met HKFRS/IFRS in geval van schrapping van de notering van de primaire noteringsmarkt (zodat de uitgevende instelling uiterlijk per het moment waarop het zijn eerste financiële overzichten publiceert (dit kunnen jaarlijkse of tussentijdse verklaringen zijn (of driemaandelijks voor GEM-uitgevers)) na de eerste verjaardag van zijn schrapping).
 • De uitzonderingen, vrijstellingen en vrijstellingen die van toepassing zijn op de status van secundaire vermelding (Automatische vrijstellingen) worden niet toegepast met betrekking tot andere noteringsregels zodra een secundaire beursgenoteerde emittent van de primaire noteringsmarkt wordt geschrapt.
 • Voor onvrijwillige schrapping van de notering aan de buitenlandse beurs gelden overgangsregelingen voor het voortzetten van transacties die zijn aangegaan vóór de kennisgeving door de emittent van de verwachte onvrijwillige schrapping aan de beurs, zodat de transacties zijn vrijgesteld van toepasselijke noteringsregels (bijv. jaarlijkse herziening, monetaire limieten) gedurende 3 jaar vanaf de datum van de kennisgeving van schrapping. De Beurs behoudt zich het recht voor om deze vrijstelling al dan niet te wijzigen als de emittent de Beurs niet tijdig op de hoogte stelt van de verwachte onvrijwillige schrapping.
 • In het geval dat een buitenlandse emittent moeilijkheden verwacht om te voldoen aan specifieke toepasselijke noteringsregels (bijv. onvoldoende voorbereidingstijd gezien het tijdschema voor schrapping van de notering), kan per geval een respijtperiode worden toegekend met betrekking tot specifieke noteringsregels ( bijvoorbeeld rekening houdend met de hoeveelheid tijd die redelijkerwijs nodig is voor de uitgevende instelling om volledig te kunnen voldoen aan de toepasselijke regels), indien de Beurs dit gerechtvaardigd acht. De Beurs behoudt zich het recht voor om te eisen dat de korte naam van het aandeel van de emittent een speciale aandelenmarkering (TP) bevat om aan te geven dat de emittent een primaire beursgenoteerde emittent is krachtens overgangsregelingen.

Route 2 – Voor emittenten die primair genoteerd worden in Hong Kong als gevolg van handelsmigratie:

 • Alle automatische ontheffingen worden ingetrokken bij herclassificatie als een dubbele primaire beursgenoteerde emittent, onderhevig aan de bestaande overgangsregelingen van hoofdstuk 19C van de noteringsregels (bijv. doorlopende transacties die zijn aangegaan vóór de kennisgeving van de handelsmigratie door de beurs zijn vrijgesteld van de toepasselijke noteringsregels voor een periode van 3 jaar vanaf de datum van de kennisgeving).

Route 3 – Voor emittenten die dual primary worden genoteerd in Hong Kong als gevolg van primaire conversie:

 • Alle automatische ontheffingen worden ingetrokken op de ingangsdatum van de primaire conversie. Een respijtperiode voor volledige naleving van de Listingregels wordt normaal gesproken niet toegekend.

Grootvaderlijke emittenten uit Groot-China en niet-Groot-Chinese emittenten met WVR- en/of VIE-structuren

huidige regime

Grootvader-Emittenten uit Groot-China en Niet-Groot-Chinese Emittenten mogen hun bestaande WVR- en/of VIE-structuren behouden zonder deze te wijzigen om te voldoen aan alle Exchange-vereisten, op voorwaarde dat ze voldoen aan de strenge toelatingsvereisten van Hoofdstuk 19C van de Listing Rules.

Nieuw regime

De WVR- en/of VIE-structuren van Grandfathered Greater China Issuers zullen behouden blijven na conversie naar de primaire noteringstatus (onder een van de hierboven besproken Route 1, 2 of 3).

De bestaande WVR- en/of VIE-structuren van dergelijke emittenten zullen ook worden gedekt als ze rechtstreeks een dubbele primaire notering aanvragen.

Overgangsregelingen

Zoals hierboven vermeld, treden de gewijzigde regels in werking vanaf 1 januari 2022.

Bedrijven die vóór 1 januari 2022 een aanvraag indienen, maar naar verwachting op of na 1 januari 2022 beursgenoteerd zullen worden, zullen onder het nieuwe regime worden beoordeeld en moeten aantonen hoe zij aan de eisen van het nieuwe regime kunnen voldoen.

In het geval dat een buitenlandse emittent die secundair is genoteerd in Hong Kong, wil doorgaan met een wijziging van de noteringsstatus vóór 1 januari 2022, zal de Beurs de zaak van geval tot geval bekijken op basis van de aanpak uiteengezet in de Guidance Letter for Change of Listing Status (vervat in Bijlage VI bij de consultatie conclusies).

.

Related posts

रानी के एक कदम ने हैरी और मेघन को शाही नौकरी छोड़ने के लिए प्रेरित किया, नई किताब से पता चलता है

admin

आठ टीमों में हो सकती है कोचिंग रिक्तियां

admin

अमेरिकी नौकरियों और मजदूरी की रिपोर्ट मजबूत आर्थिक सुधार दिखाती है

admin

Leave a Comment